By - admin

吉利汽车(00175)主要股东

  • 上证(发酵)平: 跌:)深证(发酵)平: 跌:)
  • 今开:
  • 极好的:
  • 振幅:
  • 卷:(数万股)
  • prefix 前缀:
  • 最底下的:
  • 量比:
  • 吞吐量:(香港元)

次要股东

2017-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.6551 -0.0348 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,636,792,000 29.3940 -0.1182 权益股
Proper Glory Holding Inc. 2,636,705,000 2,636,705,000 29.3930 -0.1182 权益股
乐锷卓跑 200,000 200,000 0.0022 -0.0017 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0465 -0.0002 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0476 -0.0002 权益股
丛慧 16,280,000 16,280,000 0.1815 -0.0007 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1594 -0.0007 权益股
李东辉 4,200,000 4,200,000 0.0468 -0.0002 权益股
杨健 14,475,000 14,475,000 0.1614 -0.0006 权益股
李书福 23,140,000 3,948,604,000 44.0176 -2.4112 权益股

2017-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.6899 -0.0506 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,636,792,000 29.5122 -0.1718 权益股
Proper Glory Holding Inc. 2,636,705,000 2,636,705,000 29.5112 -0.1719 权益股
乐锷卓跑 350,000 350,000 0.0039 0.0039 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0467 -0.0002 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0478 -0.0003 权益股
丛慧 16,280,000 16,280,000 0.1822 0.0122 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1601 -0.0009 权益股
李东辉 4,200,000 4,200,000 0.0470 -0.0003 权益股
杨健 14,475,000 14,475,000 0.1620 -0.0010 权益股
李书福 23,140,000 4,124,204,000 46.4288 1.9769 权益股
杨伟像男人的 350,000 350,000 0.0039 0.0039 权益股

2016-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.7405 -0.0799 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,636,792,000 29.6840 1.6090 权益股
Proper Glory Holding Inc. 2,636,705,000 2,636,705,000 29.6831 1.6091 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0469 -0.0005 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0481 -0.0004 权益股
丛慧 15,380,000 15,380,000 0.1700 -0.0047 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1610 -0.0015 权益股
李东辉 4,200,000 4,200,000 0.0473 0.0473 权益股
杨健 14,475,000 14,475,000 0.1630 -0.0014 权益股
李书福 23,140,000 3,948,604,000 44.4519 1.4741 权益股

2016-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8204 -0.0004 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,471,287,000 28.0750 0.0985 权益股
Proper Glory 2,471,200,000 2,471,200,000 28.0740 0.0985 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0474 0.0000 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0485 0.0000 权益股
丛慧 15,380,000 15,380,000 0.1747 0.0000 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1625 0.0000 权益股
杨健 14,475,000 14,475,000 0.1644 -0.0001 权益股
李书福 23,140,000 3,783,099,000 42.9778 0.0977 权益股
柳金梁 4,250,000 4,250,000 0.0483 0.0000 权益股

2015-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8208 -0.0003 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 27.9765 -0.0008 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 27.9755 -0.0045 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0474 0.0000 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0485 0.0000 权益股
丛慧 15,380,000 15,380,000 0.1747 0.0000 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1625 0.0000 权益股
杨健 14,475,000 14,475,000 0.1645 0.0011 权益股
李书福 23,140,000 3,774,299,000 42.8801 0.0678 权益股
柳金梁 4,250,000 4,250,000 0.0483 0.0000 权益股

2015-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8211 0.0011 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 27.9773 -0.0037 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 27.9800 0.0000 权益股
魏梅 4,170,000 4,170,000 0.0474 0.0474 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0485 -0.0015 权益股
丛慧 15,380,000 15,380,000 0.1747 0.1047 权益股
叶盛岳 14,300,000 14,300,000 0.1625 0.0325 权益股
杨健 14,385,000 14,385,000 0.1634 0.0734 权益股
李书福 17,075,000 3,768,234,000 42.8123 0.1923 权益股
柳金梁 4,250,000 4,250,000 0.0483 0.0483 权益股

2014-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8200 0.0000 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 27.9810 0.0000 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 27.9800 0.0000 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0500 0.0000 权益股
丛慧 6,000,000 6,000,000 0.0700 0.0000 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1300 0.0000 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.0900 0.0000 权益股

2014-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8200 0.0000 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 27.9810 0.0000 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 27.9800 0.0000 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0500 0.0000 权益股
丛慧 6,000,000 6,000,000 0.0700 0.0000 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1300 0.0000 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.0900 0.0000 权益股

2013-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 8.8200 -0.5600 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 27.9810 -1.7890 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 27.9800 -1.7800 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0500 0.0000 权益股
丛慧 6,000,000 6,000,000 0.0700 0.0000 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1300 -0.0100 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.0900 -0.0100 权益股

2013-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 9.3800 -0.0200 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 29.7700 -0.0410 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 29.7600 -0.0500 权益股
乐锷卓跑 1,000,000 0.0000 权益股
魏梅 8,000,000 0.0000 权益股
丛慧 6,000,000 6,000,000 0.0700 0.0000 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1400 0.0000 权益股
李东辉 7,000,000 0.0000 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1000 0.0000 权益股
杨伟像男人的 1,000,000 0.0000 权益股
柳金梁 9,000,000 -0.0700 权益股
宋林 1,000,000 0.0000 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 1.8500 0.0000 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 529,589,695 529,589,695 6.4000 -0.0100 权益股

2012-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 9.4000 -0.9900 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 29.8110 -3.1295 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 29.8100 -3.1300 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0500 -0.0100 权益股
丛慧 6,000,000 6,000,000 0.0700 0.0700 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1400 -0.0200 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1000 -0.0100 权益股
柳金梁 6,000,000 6,000,000 0.0700 -0.0100 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 1.8500 -0.2000 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 529,589,695 529,589,695 6.4100 -8.9100 权益股
尹大庆 6,600,000 6,600,000 0.0800 -0.0100 权益股
赵福全 4,500,000 4,500,000 0.0500 -0.0300 权益股

2012-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 10.3900 -0.0200 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 32.9405 -0.0800 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 32.9400 -0.0800 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 2.0500 0.0000 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 1,144,958,578 1,144,958,578 15.3200 -0.0300 权益股

2011-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 10.4100 -0.0100 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 33.0205 -0.0205 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 33.0200 -0.0200 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0600 0.0000 权益股
叶盛岳 11,800,000 11,800,000 0.1600 0.0500 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.0000 权益股
杨伟像男人的 500,000 500,000 0.0100 0.0000 权益股
柳金梁 6,000,000 6,000,000 0.0800 0.0000 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 2.0500 0.0000 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 1,144,958,578 1,144,958,578 15.3500 -0.0100 权益股
尹大庆 6,600,000 6,600,000 0.0900 0.0000 权益股
赵福全 6,000,000 6,000,000 0.0800 0.0000 权益股

2011-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
浙江平安上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 10.4200 权益股
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 33.0410 -0.0536 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 33.0400 -0.0500 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0600 0.0026 权益股
叶盛岳 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.0000 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.0000 权益股
杨伟像男人的 500,000 500,000 0.0100 0.0033 权益股
柳金梁 6,000,000 6,000,000 0.0800 -0.0006 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 2.0500 -0.0100 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 1,144,958,578 1,144,958,578 15.3600 -0.0300 权益股
尹大庆 6,600,000 6,600,000 0.0900 -0.0041 权益股
赵福全 6,000,000 6,000,000 0.0800 -0.0006 权益股

2010-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 33.0946 -0.5864 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 33.0900 -0.5900 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0574 -0.0026 权益股
叶盛岳 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.1100 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.0000 权益股
杨伟像男人的 500,000 500,000 0.0067 -0.0033 权益股
柳金梁 6,000,000 6,000,000 0.0806 0.0806 权益股
Gehicle Investment Parallel Holdings 152,991,322 152,991,322 2.0600 -0.0300 权益股
Gehicle Investment Holdings (特拉华) LLC 1,144,958,578 1,144,958,578 15.3900 -0.2700 权益股
尹大庆 7,000,000 7,000,000 0.0941 0.0941 权益股
赵福全 6,000,000 6,000,000 0.0806 0.0006 权益股
Zhejiang Geely美日上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 10.4300 -0.1900 权益股

2010-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0600 0.0016 权益股
杨健 8,000,000 8,000,000 0.1100 0.1100 权益股
杨伟像男人的 500,000 500,000 0.0100 0.0032 权益股
宋林 1,500,000 1,500,000 0.0200 0.0200 权益股
赵福全 6,000,000 6,000,000 0.0800 -0.0841 权益股
赵杰 6,000,000 6,000,000 0.0800 0.0800 权益股

2009-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
平安集团有限公司 87,000 2,462,487,000 33.6810 1.8940 权益股
Proper Glory 2,462,400,000 2,462,400,000 33.6800 1.8942 权益股
洪小兰 4,270,000 4,270,000 0.0584 0.0262 权益股
杨伟像男人的 500,000 500,000 0.0068 0.0068 权益股
The Goldman Sachs Group, Inc. 1,297,974,003 1,297,974,003 17.7500 权益股
赵福全 12,000,000 12,000,000 0.1641 0.1641 权益股
FMR LLC 437,430,000 437,430,000 5.9800 权益股

2009-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
平安集团有限公司 87,000 2,244,087,000 31.7870 -6.3340 权益股
Proper Glory 2,244,000,000 2,244,000,000 31.7858 -6.3342 权益股
TOSCA 628,505,000 628,505,000 8.9026 -3.5904 权益股
Zhejiang Geely美日上海大众汽车有限公司 776,408,000 776,408,000 10.9977 -0.9623 权益股
TOSCA Asia 321,805,000 321,805,000 4.5583 -0.8617 权益股

2008-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
TOSCAfund Asset Management LLP 810,765,000 810,765,000 12.4930 -2.5170 权益股

2008-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
平安集团有限公司 87,000 2,500,087,000 48.0686 -1.2694 权益股
Proper Glory Holding Inc. 2,500,000,000 2,500,000,000 48.0700 0.0000 权益股
洪小兰 2,270,000 2,270,000 0.0436 0.0036 权益股
Morgan Stanley 288,304,144 288,304,144 5.5432 -1.2648 权益股

2007-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
Proper Glory 2,500,000,000 2,500,000,000 48.0700 -1.2663 权益股
洪小兰 2,270,000 2,270,000 0.0400 -0.0048 权益股
Och Daniel Saul 275,894,888 275,894,888 5.3000 -5.4401 权益股
TOSCAfund Asset Management LLP 991,890,000 991,890,000 19.0708 权益股
Geely Group Limited 87,000 2,500,087,000 48.0686 -12.1543 权益股

2007-06-30

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
Proper Glory Holding Inc. 2,500,000,000 2,500,000,000 49.3363 -10.8837 权益股
洪小兰 2,270,000 2,270,000 0.0448 -0.0052 权益股

2006-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
Proper Glory Holding Inc. 2,500,000,000 2,500,000,000 60.2200 -0.4557 权益股
洪小兰 2,270,000 2,270,000 0.0500 -0.0051 权益股
Geely Group Limited 87,000 2,500,087,000 60.2229 权益股

2005-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
平安集团有限公司 87,000 2,500,087,000 60.6778 权益股
Proper Glory 2,500,000,000 2,500,000,000 60.6757 0.0000 权益股
洪小兰 2,270,000 2,270,000 0.0551 权益股

2004-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
Proper Glory 2,500,000,000 2,500,000,000 60.6757 0.0000 权益股
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 223,370,000 223,370,000 5.4213 权益股

2003-12-31

股东决定 导演的股本号码(的股本) 股总额 发行权益股规模 持股规模变更 股权所有权
Proper Glory 2,500,000,000 2,500,000,000 60.6757 权益股

发表评论

Your email address will not be published.
*
*